รับฟังความคิดเห็น (Hearing)!

ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น อ่านร่าง เสนอความคิดเห็น ผลสรุปความคิดเห็น
ร่างกฎหมายที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น อ่านร่าง เสนอความคิดเห็น ผลสรุปความคิดเห็น
2.ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และการดำรงตำแหน่งผู้พิ พากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3.ร่างมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ....-
4.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (การไต่สวนมูลฟ้อง หลักเกณฑ์ การยื่นอุทธรณ์ และค่าธรรมเนียม)-